Otizm Tanılama Ölçütleri

Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm, yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve yaşam boyu süren, sosyal ilişkiler, iletişim, davranış ve bilişsel gelişmede geçikme ve sapma gibi özellikler gösteren nöropsikiyatrik bir bozukluk olarak kabul edilmektedir. Otizm doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen  karmaşık bir gelişimsel bozukluktur.

OTİZM TANILAMA ÖLÇÜTLERİ

A- Sosyal Etkileşim Sorunları

1-Sosyal etkileşim için gerekli sözel olmayan davranışlarda yetersizlik

 • Sıra dışı göz kontağı özellikleri: Göz kontağı hiç kurmamak, çok kısa süreli kurmak ya da alışılmadık biçimde kurmak. Örneğin, birden bire gözlerini karşısındakinin gözlerine dikmek ve kaçırmak gibi.
 • Jest ve mimik kullanımında sınırlılık: Konuşurken çok az jest ve mimik kullanmak
 • Başkalarına yaklaşmada sıra dışı özellikler: Sosyal ortamların gerektiği mesafeyi ayarlayamamak.Başkalarına fazla yakın ya da uzak durmak.
 • Ses kullanımında sıra dışılık : Konuşurken alışılmadık ses kalitesi ve vurgu özellikleri göstermek.

2- Yaşa uygun akran ilişkileri geliştirememek

 • Arkadaşlık kurmakta zorlanmak : çok az sayıda arkadaşa sahip olmak ya da hiç arkadaş edinememek.
 • Akranlarla etkileşmede bulunmamak : Kendi yaşıtlarıyla oynamada , konuşmada vb. çok isteksiz davranmak. Örneğin , yalnızca kendisinden  çok küçük ya da büyük kişilerle etkileşimde bulunmak.
 • Yalnızca özel ilgilere dayalı ilişkiler geliştirmek : Bell, kişilerle , yalnızca belli ilgilere dayalı olarak (favori konularda) etkileşimde bulunmak.
 •  Grup içinde etkileşimde bulunurken zorlanmak : İş birliğine dayalı oyunların kurallarına uymakta zorlanmak.

3-Başkalarıyla zevk, başarı ya da ilgi paylaşımında sınırlılık:

 • Yalnız olmayı tercih etmek: Başkalarının, genellikle aile üyeleriyle ya da arkadaşlarıyla birlikte yaptığı pek çok şeyi (TV izlemek, yemek yemek, oyun oynamak vb.) yalnız başına yapmayı yeğlemek.
 • Belli olay ya da durumlara başkalarının dikkatini çekme çabası göstermemek. Örneğin; şaşırtıcı bir durum karşısında başkalarına işaret etmemek, bir şey başardığında başkalarıyla paylaşmamak vb.
 • -Sözel övgü karşısında tepki vermemek: Başkalarının kendisine yönelttiği övgü sözleri ya da sözel onaylamalar karşısında çok az tepki vermek ya da hiç tepki vermemek. Örneğin,  hoşnutluk belirtisi göstermemek.

4-Sosyal-duygusal davranışlarda sınırlılık:

 • Başkalarının ilgisi karşısında tepkisiz kalmak: Birileri kendisine seslendiğinde ya da kendisiyle etkileşmek istediğinde tepki vermemek, duymuyormuş ya da fark etmiyormuş gibi davranmak.
 • Başkalarının yaptıklarına karşı ilgisizlik: Ortama birinin girmesi, ortamdan birinin çıkması, birinin konuşmaya başlaması gibi başka çocukların çok ilgisini çeken bazı olaylar karşısında ilgisiz kalmak; böyle durumlarda, gülümseme gibi hoşnutluk ya da ağlama gibi hoşnutsuzluk ifadeleri göstermemek.
 • Başkalarının duygularını anlamada yetersizlik: Üzülen, ağlayan, kızan, sevinen vb. kişiler karşısında duyarsız davranmak. Örneğin, üzgün birini rahatlatma çabası göstermemek.

 

B- İletişim Sorunları

1-Dil gelişiminde gecikme:

 • İki yaşından büyük olup da tek bir sözcük bile söylememek.
 • Üç yaşından büyük olup da iki sözcüklük basit ifadeler (örneğin, ‘baba git’) kullanmamak.
 • Konuşmaya başladıktan sonra basit bir dilbilgisi yapısı kullanmak ya da belli yanlışları tekrarlamaya devam etmek.

2-Karşılıklı konuşmada zorluk:

 • Karşılıklı konuşma başlatmada, sürdürmede ve sonlandırmada önemli sorunlar göstermek: Örneğin; bir kez konuşmaya başlayınca konuşmayı uzun bir monolog şeklinde sürdürmek ve karşısındakilerin yorumlarını göz ardı etmek.
 • Konuşma konularında seçicilik: Kendi favori konuları dışındaki konularda çok zor ve isteksiz olarak konuşmak.

3-Sıra dışı ya da yinelenen dil kullanmak:

 • Başkalarının kendisine söylediklerini tekrarlamak.
 • Televizyondan   duyduklarını ya da kitaplardan okuduklarını, ilişkisiz zamanlarda ve bağlam dışı olarak yinelemek.
 • Kendisinin   uydurduğu ya da yalnızca kendisine anlam ifade eden sözleri tekrarlamak.
 • Aşırı resmî ve didaktik konuşma özellikleri göstermek.

4-Gelişimsel düzeye uygun olmayan oyun:

 • Senaryolu oyunlarda sınırlılık: Oyuncaklarla evcilik, okulculuk, doktorculuk vb. hayali oyunlar oynamamak.
 • Sembolik oyunlarda sınırlılık: Bir nesneyi başka bir nesne olarak (küpü mikrofon olarak vb.) kullanarak oyun oynamamak.
 • Oyuncaklarla alışılmadık biçimlerde oynamak. Örneğin; topu zıplatmak yerine sürekli olarak bir eliyle vurmak, legoları birbirine takıp bir şeyler yapmak yerine sıraya dizmek vb.
 • Sosyal oyunlara ilgisizlik: Küçük yaşlardayken, ‘ce-e’ vb. sosyal oyunlara karşı ilgi göstermemek.

5- Sınırlı alanda, yoğun ve sıra dışı ilgilere sahip olmak:

 • İlgi takıntıları: Bazı konulara karşı aşırı ilgi duymak ve başka konuları dışlayarak sürekli o konularla ilgili konuşmak, okumak, ilgilenmek vb. istemek.
 • Bazı sıra dışı konulara aşırı ilgi duymak. Örneğin; astrofizik, uçak kazaları ya da sulama sistemleri.
 • İlgi duyduğu konularla ilgili ince ayrıntıları anımsamak: Kendi favori konularındaki en ince ayrıntıları bile ezbere bilmek.

6- Belli düzen ve rutinlere ilişkin aşırı ısrarcılık:

 • Belli   etkinlikleri  her zaman belli bir sırayla yapmak istemek: Örneğin, arabanın kapılarını hep aynı sırayla kapatmak.
 • Günlük rutinlerde değişiklik olmamasını istemek. Örneğin; eve gelirken hep aynı  güzergahı izlemek ya da eve geldiğinde önce televizyonu açıp sonra tuvalete gitmek.
 • Günlük yaşamdaki değişiklikler karşısında aşırı tepki göstermek: En ufak bir değişiklik karşısında aşırı kaygılanmak ya da öfke nöbeti yaşamak.
 • Değişiklikleri daha kolay kabullenebilmek için meydana gelecek değişikliklerle ilgili önceden bilgi sahibi olmaya gereksinim duymak.

7- Tekrarlayan (kendini uyarıcı) davranışlar:

 • Sıra dışı beden hareketleri: Parmak ucunda yürümek, çok yavaş yürümek, kendi ekseni etrafında dönmek, durduğu yerde sallanmak, farklı bir beden duruşuna sahip olmak vb.
 • Sıra dışı el hareketleri: Ellerini sallamak, parmaklarını gözlerinin önünde hareket ettirmek, ellerini farklı biçimlerde tutmak vb.

8- Nesnelerle ilgili sıra dışı ilgiler ve takıntılar:

 • Nesneleri sıra dışı amaçlarla kullanmak: Örneğin, oyuncak arabanın tekerleklerini çevirmek ya da oyuncak bebeğin gözlerini açıp kapamak vb. davranışları tekrar tekrar yapmak.
 • Nesnelerin duyusal özellikleriyle aşırı ilgilenmek: Örneğin, eline aldığı her nesneyi koklamak ya da gözlerinin önünde tutarak ve evirip çevirerek incelemek.
 • Hareket eden nesnelere aşırı ilgi göstermek: Örneğin; tekerlek ya da pervane gibi dönen nesnelere, akan su ya da yanıp sönen ışık gibi hızlı hareket eden görüntülere uzun sürelerle bakmak.
 • Nesne takıntıları: Bazı sıra dışı nesneleri (bir silgi ya da küçük bir zincir parçası vb.) elinden bırakmamak ya da gözünün önünden ayırmak istememek.

 

Otizm görülme oranı artıyor mu ?

Otizm spektrum bozukluğu tanısı alan çocuk sayısı dünya genelinde giderek artmaktadır.Önceki yıllarda otizm spektrum bozukluğunun görülme oranının 500’de bir olduğu kabul edilirken son verilere göre otizm spektrum bozukluğunun yaklaşık her 59 çocuktan birini etkilediği düşünülmektedir. Ayrıca, erkeklerdeki yaygınlığı kızlardan dört kat fazladır.

 

Kategoriler Duyu Bütünleme Ergoterapi Otizm